Obsługa prawna w zakresie prawa autorskiego

Prawa autorskie są jedną z tych płaszczyzn, które odgrywają znaczącą rolę w codziennym użytkowaniu różnego rodzaju utworów przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na szerokie rozumienie pojęcia utwór, pojawia się konieczność drobiazgowej analizy możliwości skorzystania z konkretnego w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z utworami/materiałami, których nie jesteśmy autorami.

Jedną z metod na ochronę praw autorskich jest stworzenie licencji na korzystanie z naszych materiałów, dzięki czemu użytkownik wie na ile może wykorzystać dany utwór/materiały, a także w łatwy sposób pozwala na wykazanie przekroczenia uprawnień wynikających z licencji. Należy pamiętać również o tym, że na gruncie prawa autorskiego mamy do czynienia z autorskimi prawami osobowymi oraz autorskimi prawami majątkowymi, jest to szczególnie ważne gdyż pominięcie tej kwestii lub błędne jej zastosowanie w umowie może wiązać się z dużymi konsekwencjami.

Z naszego punktu widzenia ważne jest to aby charakterystyka praw autorskich dotyczących danego utworu było określona zanim zostanie udostępnione osobom trzecim, pozwoli to na kontrolowane i bezpieczne rozprowadzanie go w określonym zakresie.

OCHRONA AUTORA

Autor jako osoba w orbicie której zawieszone są uprawnienia wynikające z praw autorskich musi stąpać bardzo bezpiecznie przy okazji udostępniania osobom trzecim swoich dzieł. W przypadku tworzenia utworu tworzonego od podstaw przez tą samą osobę bez udziału osób trzecich nikt nie może wiedzieć lepiej jaka praca została włożona w wykonanie określonego dzieła i z jakim zaangażowaniem to się wiązało, co za tym idzie to autor wie najlepiej jaką wartość reprezentuje jego dzieło. Powinien on świadomie od samego początku podjąć wszelkie możliwe starania, które mają na celu zabezpieczenie jego twórczości.

Niedopuszczalne jest pochopne postępowanie w tym zakresie gdyż w grę mogą wchodzić poważne konsekwencje. Właściwa ochrona autora na gruncie prawa autorskiego polega na zrozumienia dzieła i wyobrażenie sobie jego znaczenia dla potencjalnych odbiorców oraz tego jak autor chce je udostępniać, następny krok to dobranie odpowiednich narzędzi prawnych dzięki, którym autor będzie zabezpieczony w zakresie otrzymywania ustalonego wynagrodzenia oraz zakresu udostępniania dzieła.

TWORZENIE I ANALIZA UMÓW

Sam pomysł może być wynikiem wspólnej pracy kilku osób, jego realizacja może także być wspierana funduszami zewnętrznymi pozyskanymi z publicznych dotacji lub funduszami prywatnymi. Zarówno w sytuacji, gdy pomysł jest dziełem kilku osób jak i wtedy gdy jest finansowany to właściwa umowa ma zapewnić pewność każdemu z jej uczestników. Niejednokrotnie dla realizacji danego projektu tworzone są osobne struktury organizacyjnej w postaci spółek.

Osoby decydujące się na realizację pomysłu stają przed ogromnym wyzwaniem takiego ułożenia relacji aby każdy z uczestników miał poczucie określane mianem WIN|WIN. Tylko dzięki właściwie przygotowanej umowie można stworzyć bezpieczne warunki do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, który stanowić ma o przyszłości projektu.

LICENCJE

Autorzy różnego rodzaju dzieł powszechnie stosują w celu kontrolowanej dystrybucji ich autorskich zasobów licencji, które opisują zakres i warunki korzystania z danego dzieła, może to być przykładowo licencja na korzystanie z ich oprogramowania, lub wykorzystanie zdjęcia. Dzięki licencji autor, który dystrybuuje swoje zasoby określonym lub nieokreślonym podmiotom może stworzyć model korzystania z dzieła przez użytkowników odpowiadający jego celom.

Licencja daje bardzo szerokie możliwości, autor może narzucić sposób wykorzystania, konieczność opłaty lub dowolność korzystania z dzieła pod warunkiem zamieszczenia informacji o autorze. W związku z powyższym należy przygotować takie licencje, które w pełni odpowiadają wyobrażeniu autora. Z drugiej jednak strony gdy na horyzoncie pojawiają się użytkownicy, trzeba mieć na względzie przejrzystość i czytelność licencji, tak aby użytkownik nie miał możliwość co do zakresu w jakim może korzystać z danego dzieła.

Tworząc licencję nasz zespół obejmuje zakresem swych działań wszelkie możliwe aspekty wykorzystania dzieła, dzięki czemu z jednej strony autor jest zabezpieczony odpowiednio dzięki możliwości bezpiecznej dystrybucji dzieł, a z drugiej strony użytkownik, który otrzymuje jasną informację jak uzyskać licencję oraz jak z niej korzystać.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

W sytuacji gdy autor spostrzega to, że ktoś bezprawnie narusza jego prawa autorskie w taki sposób, że wykorzystuje je bez zgody lub przekracza swoje uprawnienia autor ma możliwość natychmiastowej reakcji wobec zachowania osoby naruszającej jego prawa. Jeśli chodzi o uprawnienia to mamy na myśli czynności jakie mają prowadzić do zaprzestania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz w zależności od stanu faktycznego naprawienie szkody.

Z naszego doświadczenia wynika, że każda sprawa musi być analizowana indywidualnie, tak aby dokładnie poznać skalę naruszeń oraz wyrządzone szkody. Dzięki dobraniu odpowiednich czynności prawnych można skutecznie egzekwować swoje prawa. Dopasowanie i charakterystyka czynności prawnych w naszym wykonaniu zawsze odpowiada potrzebom sprawy i tworzy kompleksowy zestaw działań mający na celu ochronę i dochodzenie praw autora.

  • Zabezpieczone prawa do dzieła
  • Optymalne wykorzystanie potencjału dzieła
  • Kontrolowana dystrybucja dzieła
  • Natychmiastowa reakcja na naruszenie praw