Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w branży IT

Proces inwestycyjny świadczy o tym, że przechodzisz od pomysłu do jego realizacji. O tym jak ważny jest to etap nie trzeba wiele mówić. Etap ten świadczyć będzie w dużej mierze o przyszłym sukcesie projektu - powinien to wiedzieć każdy, kto podejmuje tego typu działania. Z prawnego punktu widzenia etap ten jest wielowątkowy, swoim zakresem obejmuje niejednokrotnie zlepek różnego rodzaju czynności, od najprostszych typu(dobór oprogramowania, licencji) przez wykorzystanie cudzych praw autorskich po wprowadzenie produktu/usługi na rynek. Z naszego punktu widzenia aspektem najważniejszym jest prawidłowe zabezpieczenie wszystkich tych elementów w celu możliwości zapewnienia bezpiecznego i stabilnego rozwoju projektu. Tylko dzięki posiadaniu dogłębnej wiedzy i sposobu działania poszczególnych mechanizmów można przejść przez ten etap w sposób prawidłowy.

WYKONAWCY I ICH OBOWIĄZKI

Po przeanalizowaniu tego, jakie działania mają być podjęte w celu wprowadzenia pomysłu w życie bardzo często pomysłodawca staje przed faktem konieczności zaangażowanie większej ilości osób w realizację. W tym względzie po wstępnym wyborze wykonawców wiąże się to z analizą z kim rzeczywiście mamy do czynienia i na ile dana firma jest wiarygodna. Warto zabezpieczyć się już na tym etapie dzięki otrzymaniu pewnych informacji o wykonawcy wraz z rekomendacją w zakresie podjęcia lub też nie podjęcia współpracy. Przy okazji przekazywania pewnych zakresów realizacji projektu wykonawcom pojawiają się zagadnienia, których prawidłowe przeprowadzenie warunkuje zapewnienie koncentracji poszczególnych elementów projektu jak i całości finalnie w rękach pomysłodawcy.

Dzięki ustaleniu na samym początku relacji poszczególnych wykonawców do realizowanych prac pomysłodawca może zapobiec ich dalszemu niekontrolowanemu rozprowadzaniu. Podczas realizacji projektu tworzą się również różnego rodzaju zależności pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, od prawidłowego przebiegu których, zależne jest prawidłowe funkcjonowanie projektu. W tym celu pomysłodawca powinien na samym początku ustalić jasne zasady i zastosować mechanizmy pozwalające na ich egzekwowanie.

Dla podsumowania zagadnienia odpowiednim narzędziem jest stworzenie jak najlepszej umowy dopasowanej idealnie do stanu faktycznego, dzięki użyciu której pomysłodawca postawiony będzie na pozycji wygranej.

UMOWA INWESTYCYJNA

Sam pomysł może być wynikiem wspólnej pracy kilku osób, jego realizacja może także być wspierana funduszami zewnętrznymi pozyskanymi z publicznych dotacji bądź z finansowania prywatnego. Zarówno w sytuacji, gdy pomysł jest dziełem kilku osób jak finansowania jego realizacji to właściwa umowa ma zapewnić pewność każdemu z jej uczestników. Niejednokrotnie dla realizacji danego projektu tworzone są osobne struktury organizacyjne w postaci spółek. Osoby decydujące się na realizację pomysłu stają przed ogromnym wyzwaniem takiego ułożenia relacji aby każdy z uczestników miał poczucie określane mianem WIN|WIN. Tylko dzięki właściwie przygotowanej umowie można stworzyć bezpieczne warunki do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, który stanowić ma o przyszłości projektu.

ANALIZA WARUNKÓW I NEGOCJACJE

Agencje marketingowe, firmy dostarczające narzędzia do podejmowanych działań marketingowych często same przedkładają do podpisu lub wymagają akceptowania umowy na podstawie, których realizują swoje usługi bądź przekazują narzędzia do użytkowania. Każdy, kto ma zamiar skorzystać z danej usługi lub produktu powinien w tym momencie dokonać analizy otrzymanej umowy lub regulaminu. Częstym błędem jest pochopne podpisywanie lub akceptowanie przygotowanej przez wykonawcę umowy w wyniku czego możesz na własne życzenie niejednokrotnie ograniczyć możliwości dochodzenia swych praw. Bezpiecznym rozwiązaniem jest przygotowanie analizy umowy określającej możliwe zagrożenia wynikające z danego dokumentu, dzięki analizie otrzymujesz całościową wiedzę na temat postanowień umownych w oparciu o które można podejmować próbę negocjacji, których celem jest wprowadzenie adekwatnych zapisów w umowie stojących na straży Twoich praw.

OBSŁUGA PROJEKTU INWESTYCYJNEGOW BRANŻY IT

Etap realizacji to bardzo gorący okres dla pomysłodawców, którzy z jednej strony muszą wykonywać swoje bieżące obowiązki, a z drugiej mieć kontrolę nad realizowanym projektem. Etap realizacji pomysłu pochłania ogromne ilości czasu, który należy poświęcić na badanie poprawności dokonywanych działań, terminowości. Przy tej okazji warto zauważyć, że wszystkie czynności dokonywane podczas realizacji muszą być na bieżąco monitorowane pod kątem zgodności z postanowieniami umownymi oraz innymi normami prawnymi, do których obligują poszczególne ustawy. Pamiętaj, iż właściwie prowadzona bieżąca kontrola procesu inwestycyjnego realizowana z uwzględnieniem wszelkich szczegółowych aspektów, pozwala na zabezpieczenie sukcesu całego projektu.

PRZEPROWADZENIE PROCESU ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI

Zakończenie prac nad projektem wiąże się z odpowiednim przeanalizowaniem całości prac wraz z koniecznością stworzenia stosownej dokumentacji, która zawierać będzie wszelkie elementy przeprowadzonego projektu. Proces ten należy przeprowadzić bardzo drobiazgowo ponieważ w przyszłości w razie modyfikacji projektu, zmiany właściciela posiadanie kompletnej dokumentacji wpłynie na zwiększenie wartości inwestycji dzięki uporządkowanej i klarownej sytuacji prawnej. Zalety kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego w branży IT

  • Zabezpieczone interesy pomysłodawców
  • Bezpieczeństwo na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • Bieżąca kontrola realizacji procesu
  • Zapewnienie stabilnego rozwoju realizowanego projektu