Obsługa prawna marketingu

Różnego typu kampanie reklamowe, poczynając od marketingu w wyszukiwarkach, przez digital marketing, content marketing po marketing automation wymagają odpowiedniego zaplecza prawnego. O tym, że działania marketingowe są niezmiernie ważnym czynnikiem sukcesu, powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu, każdy w większym lub mniejszym zakresie podejmuje działania reklamowe. Z naszego punktu widzenia aspektem najważniejszym jest prawidłowe zabezpieczenie wszelkich podejmowanych działań na tym gruncie, tak aby budżety przeznaczane na reklamę realnie przekładały się na osiąganie zamierzonych celów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA KAMPANII MARKETINGOWYCH

Prowadzenie działań marketingowych sprowadza się do dokonywania wielu czynności, zarówno na etapie wyboru odpowiednich narzędzi jak i wykonawców określonych usług, a także w trakcie ich użytkowania lub realizacji. Każdy krok musi być rozważny, gdyż stanowi o powodzeniu całości przedsięwzięcia. Warto całościowo zabezpieczyć projekt, co pozwoli na bezpieczny rozwój i osiąganie zamierzonych celów bez obawy o to, czy czynności jakie zostały podjęte są bezpieczne i zgodne z prawem, a my nie zostaniemy oszukani.

WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW

Na samym początku przedsiębiorca wyznacza budżet, który może przeznaczyć na dane działania marketingowe, już w tym momencie zastanów się, czy stać Cię na to żeby przekazywać swoje pieniądze na podstawie ogólnych informacji o kontrahencie, bez dokładnej analizy z kim rzeczywiście mamy do czynienia i na ile dana firma jest wiarygodna. Warto zabezpieczyć się już na tym etapie przez otrzymanie sprawdzonych informacji o danym kontrahencie wraz z rekomendacją co do współpracy.

DEDYKOWANA UMOWA

Po wyborze odpowiedniego kontrahenta następnym etapem jest przygotowanie umowy. Po pierwsze umowa ta musi idealnie odpowiadać zakresowi zamierzonych działań po to aby w pełni zabezpieczyć Zamawiającego. Motywem przewodnim podjęcia współpracy jest chęć osiągnięcia konkretnego efektu, jednak należy wystrzegać się błędu w postaci pominięcia jakiegokolwiek elementu istotnego dla konkretnych czynności, może to spowodować nieodwracalne skutki w postaci braku możliwości wykazania odpowiedzialności wykonawcy, bądź precyzyjnego zakresu jego obowiązków. Umowa to podstawa, tylko taki dokument, który zawierać będzie kompleksowe omówienie współpracy będzie idealnym narzędziem w razie sytuacji konfliktowej. Pamiętaj, iż właściwie zaprojektowana umowa, pozwala na zabezpieczenie Cię w razie ewentualnego sporu

ANALIZY I NEGOCJACJE

Agencje marketingowe, firmy dostarczające narzędzia do podejmowanych działań marketingowych zazwyczaj same przedkładają do akceptacji umowy na podstawie, których realizują swoje usługi bądź przekazują narzędzia do użytkowania. Każdy, kto ma zamiar skorzystać z danej usługi lub produktu powinien w tym momencie dokonać analizy otrzymanej umowy lub regulaminu. Częstym błędem jest pochopne podpisywanie lub akceptowanie przygotowanej przez wykonawcę umowy w wyniku czego możesz na własne życzenie niejednokrotnie ograniczyć możliwości dochodzenia swych praw. Bezpiecznym rozwiązaniem jest przygotowanie analizy umowy określającej możliwe zagrożenia wynikające z danego dokumentu, dzięki analizie otrzymujesz całościową wiedzę na temat postanowień umownych, w oparciu o które można podejmować próbę negocjacji, których celem jest wprowadzenie adekwatnych zapisów w umowie stojących na straży Twoich praw.

BIEŻĄCA OBSŁUGA KAMPANII

Współpraca z Nami jest opłacalna z kilku względów. Dbamy o to, aby działania bieżące podejmowane przez Twoich wykonawców były na bieżąco analizowane pod kątem zgodności z treścią umowy, a także aby sposób ich wykonania nie budził wątpliwości co do ich zgodności z prawem. Przykładamy olbrzymią uwagę do szczegółów, dostarczymy również pewności co do bieżących działań obejmując bieżącą kontrolą pełen zakres realizowanych czynności.

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Jednym z problemów jakie pojawiają się po przeprowadzonej kampanii marketingowej niezależnie od tego jaki ona miała charakter jest brak spodziewanych efektów. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele. Jedną z nich jest złe dobranie zestawu działań w celu osiągnięcia danego efektu. Spotkać się można również z problemem przerostu trudności zagadnienia nad możliwościami wykonawcy. W każdym wypadku należy zbadać, czy zakres obowiązków wynikających z umowy został prawidłowo wykonany przez wykonawcę. Dogłębna analiza pozwoli na odpowiedź, czy mamy do czynienia z działaniami wykonawcy, które rodzą po jego stronie odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi. W razie ustalenia przyczyn braku efektu lub osiągnięcia efektu niezgodnego z oczekiwaniami można stwierdzić, czy aktualizuje się możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Dzięki naszym działaniom, które podejmujemy w sprawie - możliwie szybko aktualizujemy wiedzę co do podjęcia danych czynności w celu reakcji na niepożądane zjawisko - ich zadaniem jest przykładowo zwrot określonych kwot, wypłatę kary umownej itp.

DEDYKOWANA UMOWA

  • Współpraca ze sprawdzonym kontrahentem
  • Wzrost bezpieczeństwa przez stosowanie bezpiecznej umowy
  • Stała kontrola podejmowanych czynności
  • Możliwość dochodzenia roszczeń w razie sporu