Obsługa sklepów internetowych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DLA FIRM SEKTORA E-COMMERCE

Działalność e-commerce obejmuje szereg aspektów koniecznych do uwzględnienia przez każdego przedsiębiorcę. Ze względu na specyfikę tej działalności należy dokonywać czynności, które dla swej prawidłowości wymagają pełnej zgodności z wymogami prawnymi.

E-biznes wiąże się również z ciągłą obsługą klientów, działalnością reklamową, wykonywaniem modyfikacji na stronach, a każda z tych czynności wymaga dogłębnej analizy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju firmy. Często zakres obowiązków wynikających z bieżącej obsługi spraw firmy nie pozwala na to aby w każdym aspekcie dokonywać bezpiecznych i przemyślanych decyzji.

Warto wtedy zdecydować się na powierzenie kontroli spraw prawnych firmy Naszym specjalistom, którzy dzięki swemu doświadczeniu najpierw przygotują wszelką niezbędną dokumentację w tych aspektach działalności, w których musi być szczególnie uwzględniona warstwa prawna w celu należytego zabezpieczenia interesów firmy i zapewnienia jej stabilnego rozwoju.

Nasze wsparcie pozwoli Ci bezpiecznie prowadzić bieżące sprawy firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu o kompleksowej kontroli każdego aspektu działalności, który stanowi o bezpieczeństwie Twojego interesu.

WSPARCIE W BUDOWANIU ZAUFANEGO GRONA KONTRAHENTÓW

Jest to jeden z najważniejszych elementów początkowej fazy prowadzenia e-biznesu, dobranie odpowiednich współpracowników daje solidne podstawy do długofalowej współpracy i rozwoju firmy.

Stworzenie odpowiednich warunków współpracy, w których każda ze stron może czuć się bezpiecznie daje poczucie wzajemnego zaufania. Kompetentni i sprawdzeni kontrahenci dają poczucie stabilizacji i gwarancji pełnego zaangażowania w zakresie powierzonych im zadań. Zawsze przed decyzjom o podjęciu współpracy należy konieczne jest sprawdzenie z jakim podmiotem mamy do czynienia.

Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zweryfikować Twoich partnerów biznesowych z uwzględnieniem cech szczególnych, które będą odgrywać kluczową rolę we współpracy z Twoją firmą.

TWORZENIE BEZPIECZNYCH PROCEDUR SPRZEDAŻOWYCH I POSPRZEDAŻOWYCH

Główna działalność branży e-commerce polega na sprzedaży. Wiąże się to z koniecznością stworzenia systemu sprzedaży, który dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje właściwej obudowy prawnej uwzględniającej cechy prowadzonej sprzedaży, w tym przede wszystkim dla jakiej grupy odbiorców dedykowana jest sprzedaż, jaki rodzaj produktów lub usług jest oferowany.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu procesu sprzedaży kolejnym krokiem jest utworzenie analogicznych mechanizmów do procesu posprzedażowego. Często ze względu na charakter towaru lub usług sprzedaż to dopiero początek przedsięwzięcia, a kolejne czynności wykonywane w związku z dokonywaną sprzedażą stanowią jej elementy składowe. Tworzy to konieczność dopasowania do działań odpowiednich mechanizmów prawnych, dzięki którym proces sprzedażowy na każdym etapie jest objęty ramami prawnymi w postaci procedur.

Procedury te stanowić mają zabezpieczenie dla przedsiębiorcy, że jego pracownicy są odpowiednio poinstruowani w jaki sposób przeprowadzać poszczególne czynności, a czynności te są aktualne w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów.

OBSŁUGA PROCESU REKLAMACYJNEGO I POSTĘPOWANIA Z TRUDNYM KLIENTEM

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa każdy z przedsiębiorców w większym lub mniejszym stopniu odczuł choć raz skutki wynikające z zaistniałego zdarzenia, które spowodowało to, że któryś z jego klientów był niezadowolony z produktu lub usługi. Przyczyny występowania takich sytuacji to przede wszystkim dostarczenie klientowi wadliwego produktu lub wykonanie usługi w sposób nieodpowiadający jego oczekiwaniom.

W interesie przedsiębiorcy powinno być jak najszybsze reagowanie na tego typu sytuacje, zawsze należy pamiętać, że nawet jeżeli klient nie ma racji według przekonania przedsiębiorcy to dla zachowania wizerunku profesjonalisty należy przyjąć stanowisko klienta i w sposób odpowiedni przeprowadzić cały proces w sposób taki aby możliwie zrealizować oczekiwania klienta zachowując jednak odpowiednie proporcje aby odpowiadały czynnościom jakie muszą być podjęte.

Cały proces reagowania na określone zdarzenie musi być przeprowadzany zawszew zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami. W związku z tym również te czynności wymagają konkretnych procedur prawnych tak aby mieć pewność, że nasze czynności i stanowisko wobec niezadowolonego klienta mają podstawę w przepisach prawnych. Z naszego doświadczenia polecamy się jako sprawdzony zespół w zakresie tworzenie procedur oraz obsługi kontaktu z tego typu klientami.

Mając pewność podejmowanych czynności optymalizujemy czas trwania procesów reklamacyjnych, dążąc do finalizacji procesów w modelu WIN|WIN.

OCHRONA PRZED NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ

Działalność w branży e-commerce pochłania często ogromne budżety na działalność marketingową, jakość obsługi i zadowolenie klientów. W całym tym procesie mogą pojawiać się pewne zdarzenia zewnętrzne dla działalności przedsiębiorcy, które zaburzają możliwość osiągnięcia przez niego zamierzonych celów. Mowa tu o nieuczciwej konkurencji, która może objawiać się pod kilkoma postaciami, przykładowo może to być podszywanie się pod daną markę i wykorzystywanie jej wizerunku.

Działania takie mogą prowadzić do strat zarówno materialnych jak i niematerialnych. Bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa możliwie szybka weryfikacja działań potencjalnie podejrzanych w celu jak najszybszego ich zneutralizowania.

Stosowanie odpowiednich narzędzi pozwala zapewnić ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami. Utrzymywanie kontroli w tym zakresie powinno być dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważnym elementem, który może pomóc w osiągnięciu odpowiedniego wyniku.

Opłacalne jest powierzenie tego specjalistom, którzy skutecznie dobiorą konkretne narzędzia w celu jak najszerszej weryfikacji incydentów zagrażających stabilności prowadzonego interesu.

REGULAMINY, POLITYKA PRYWATNOŚCI, AKCJE PROMOCYJNE

Do prawidłowego funkcjonowania w branży e-commerce przedsiębiorca potrzebuje zestawy dokumentów. Dla przykładu do rozpoczęcia prowadzenia działalności w postaci sklepu internetowego potrzebny jest regulamin oraz polityka prywatności, do tego grona dołącza także dokumentacja z zakresu danych osobowych dotycząca przetwarzanych danych osobowych, chodzi tu o politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Każdy z tym dokumentów wyznacza pewien schemat działania osób zaangażowanych w projekt. Dokumenty te jako pakiet początkowy tworzą niezbędne minimum jakie powinien posiadać każdy przedsiębiorca, w raz z rozwojem i ciągłym funkcjonowaniem mogą pojawić się pomysły przedsiębiorcy na organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, przykładowo w postaci akcji promocyjnych, konkursów, gier i innych aktywności, które mają przekonać klientów do zdecydowania się na zakup produktu lub skorzystanie z usługi.

Działania tego typu dla ich prawidłowego przebiegu potrzebują odpowiednich dokumentów takich jak na przykład regulamin promocji. Dlatego bardzo ważne jest już na samym początku przewidzieć taką konieczność. Nasz zespół sprawnie podejmie środki mające na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia podejmowanych działań na każdym ich etapie.

  • Posiadanie niezbędnej dokumentacji do podejmowanych działań
  • Przejrzystość procedur, instrukcja dla każdego dokumentu
  • Zabezpieczenie działalności przed ewentualnymi zagrożeniami